หน้าแรก ธุรกิจ บทความ Down Load เชื่อมโยง Glossary

สมุดเยี่ยม 

ปี 2006 p1

ปี 2005 p2

ปี 2005 p1 ปี 2004 p2 ปี 2004 p1 ปี 2003 p1 ปี 2002
"ไทยสมุทรฯ" แจงที่มา... คดีฟ้องล้มละลาย "เอ็นพาร์ค"

มติชนรายวัน  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10692

*หมายเหตุ* : จากกรณีที่บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพาร์ค ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 กรณีที่บริษัท ไทยสุมทรประกันชีวิต จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายหนึ่ง ได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ในคดีล้มละลายที่พิจารณาค้างไว้ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้ยกคดีขึ้นพิจารณาจนมีคำพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 และไทยสมุทรฯอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาต่อศาลฎีกาในวันที่ 12 มกราคม 2549 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยยืนยันว่าบริษัทได้ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายครบถ้วนแล้ว ซึ่งไทยสมุทรฯได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

ด้วยหนังสือพิมพ์มติชนวันที่ 28 เมษายน 2550 หน้า 7 ลงพิมพ์ข้อความข่าวที่อ้างถึง 1.ว่า "ขณะที่เครดิตของบริษัทก็ไม่ดี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีที่ไทยสมุทรประกันชีวิต ยื่นอุทธรณ์ให้บริษัทล้มละลาย ทั้งที่เดิมบริษัทเป็นหนี้เพียง 200 ล้านบาท แต่ปัจจุบันใช้หนี้ไปหมดแล้ว โดยมีการชำระเป็นเงินสดส่วนหนึ่งและแปลงหนี้เป็นทุนส่วนหนึ่ง แต่รวมแล้วบริษัทจ่ายหนี้ให้ไทยสมุทรฯไปถึง 276 ล้านบาท ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจะต้องไปเจรจากับทางไทยสมุทรฯ ให้ถอนฟ้อง และจะขอเจรจากับเจ้าหนี้ให้มีการยึดหนี้ให้ด้วย" นั้น

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อความข่าวดังกล่าว คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เป็นการกล่าวอ้างในประการที่น่าจะทำให้ผู้อ่านซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าใจผิด ทำให้ไทยสมุทรฯเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ประกอบมาตรา 328 ดังนี้

ในวันที่ 23 เมษายน 2542 ไทยสมุทรฯฟ้องคดีเรียกให้ เอ็นพาร์ค ชำระหนี้จำนวน 260,302,220 บาท ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และในวันที่ 28 มีนาคม 2543 ได้ฟ้องคดีล้มละลายต่อศาลล้มละลายกลาง

ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2543 ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ และตั้งบริษัท เอ็น พี เค แมนเนจเม้นท์เซอร์วิส จำกัด (ซึ่งมีกรรมการบริหารที่มีอำนาจทำการแทนชุดเดียวกัน กับลูกหนี้) เป็นผู้ทำแผนและเป็นผู้บริหารแผน เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

ต่อมาวันที่ 21 เมษายน 2543 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้งดการพิจารณาคดี และให้จำหน่ายคดีล้มละลายชั่วคราว และวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งจำหน่ายคดีแพ่งชั่วคราว

ไทยสมุทรฯยื่นคำขอรับชำระหนี้ และไม่เห็นด้วยกับแผนพื้นฟูกิจการซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผน และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน โดยอุทธรณ์คำสั่งศาลล้มละลายกลางต่อศาลฎีกาว่า แผนได้จัดทำและเสนอโดยไม่สุจริต แผนมีรายการไม่ครบถ้วน มีการกำหนดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไม่เท่าเทียมและเป็นธรรม และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้วเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้น้อยกว่ากรณีศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย

ต่อมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หลังจากนั้น ในวันที่ 1 กันยายน 2546 ศาลล้มละลายกลางอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 950/2546 ที่อ้างถึง 2) ซึ่งวินิจฉัย (ตอนหนึ่ง) หน้า 23-24 ว่า "แม้ต่อมาผู้บริหารแผนจะขอเสนอขอแก้ไขแผนด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน โดยออกหุ้นใหม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ก็หาเป็นกรณีที่ทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามมูลหนี้ที่ตนเรียกร้องไม่"

และวินิจฉัยโดยสรุปว่า แผนได้จัดทำและเสนอโดยไม่สุจริต แผนไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการกำหนดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ไม่เท่าเทียม และเป็นธรรม และเมื่อดำเนินการตามแผนแล้วเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ น้อยกว่ากรณีศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย จึงพิพากษากลับว่า "มีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผน และมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 90*58 วรรคสาม" และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความในวันดังกล่าว

ไทยสมุทรฯไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และในวันที่ 25 มกราคม 2550 ศาลล้มละลายกลาง ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของไทยสมุทรฯว่าคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ตามรายงานกระบวนพิจารณาในวันที่ 1 กันยายน 2546 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่า "หลังจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 950/2546 แล้ว และได้ส่งคำพิพากษาดังกล่าวไปให้ศาลล้มละลายกลางเพื่ออ่านให้คู่ความฟังนั้น ถือว่าเป็นกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลล้มละลายกลางอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังแทนศาลฎีกา

ศาลล้มละลายกลาง จึงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลฎีกา และที่ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับว่ามีคำสั่งให้เห็นชอบด้วยแผน และมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้น คำพิพากษาดังกล่าวของศาลฎีกาย่อมมีผลทำให้คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนของศาลล้มละลายกลางเป็นอันถูกยกเลิกเพิกถอนไปในตัว ความผูกพันตามแผนฟื้นฟูกิจการย่อมสิ้นผลไป สิทธิหน้าที่ของลูกหนี้ที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างไร ก็ย่อมกลับไปเป็นตามมูลหนี้เดิม

นอกจากนี้ ข้อห้ามที่ห้ามมิให้เจ้าหนี้ทั้งหลายฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายและหากว่ามีการฟ้องคดีไว้ก่อนแล้ว ให้งดการพิจารณาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) นั้น ข้อห้ามดังกล่าวย่อมเป็นอันสิ้นผลไป โดยเหตุนี้โดยผลของคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้น ย่อมมีผลทำให้ศาลในคดีล้มละลาย ซึ่งศาลได้งดการดำเนินกระบวนพิจารณาไว้นั้นจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ศาลล้มละลายกลางในคดีนี้คงมีหน้าที่เพียงจะต้องแจ้งคำสั่งดังกล่าว ให้ศาลล้มละลายกลางในคดีล้มละลายดังกล่าวทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป หามีอำนาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยหรือทำคำสั่งใดๆ ในเหตุที่ลูกหนี้สมควรล้มละลายหรือไม่แต่อย่างใด

เช่นนี้ การที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งและคำวินิจฉัยตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 1 กันยายน 2546 จึงเป็นการกระทำโดยมิชอบและไม่มีอำนาจ ศาลฎีกาชอบที่จะเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสีย อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น พิพากษายกคำสั่งและคำวินิจฉัยของศาลล้มละลายกลางในรายงานกระบวนพิจารณา ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2546 เสียทั้งสิ้น ให้ศาลล้มละลายกลางแจ้งผลคำพิพากษาศาลฎีกาไปยังคดีล้มละลายโดยเร็ว เพื่อดำเนินการต่อไป"

โดยผลของกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาข้างต้น คำสั่งศาลล้มละลายกลางที่ให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการจึงสิ้นผลไป คดีที่ไทยสมุทรฯได้ฟ้องลูกหนี้ไว้ทั้งหมดก่อนเจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต้องเริ่มดำเนินการใหม่ ดังนั้น คดีที่ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งจำหน่ายไว้ชั่วคราวต้องพิจารณาดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลฎีกา

กรณีมิใช่ไทยสมุทรฯฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย หลังจากที่ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการอันทำให้ลูกหนี้เสียหายตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายจุมพลภัทร์ พูลทรัพย์ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ เอ็นพาร์คได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้บริหารของเอ็นพาร์คยืนยันว่าได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีล้มละลายถูกต้องเป็นความจริงตามหลักฐานทางเอกสารที่มีมาตั้งแต่ในอดีต นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้กับเอ็นพาร์ค ในเว็บไซต์ www.nparkfactandinfo.com แล้ว

หน้า 20