หน้าแรก ธุรกิจ บทความ Down Load เชื่อมโยง Glossary

สมุดเยี่ยม 

ปี 2006 p1

ปี 2005 p2

ปี 2005 p1 ปี 2004 p2 ปี 2004 p1 ปี 2003 p1 ปี 2002
การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

ส่องกล้องเศรษฐกิจ : ดร.อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร  กรุงเทพธุรกิจ   วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ในปัจจุบันเราจะเห็นข่าวที่ธุรกิจต่างๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก นับตั้งแต่กรณีที่เรือน้ำตาลล่มในแม่น้ำ ที่ทำให้แม่น้ำเน่าและปลาตายลอยเกลื่อนเนื่องจากขาดออกซิเจน การปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำหรือทะเลซึ่งทำลายระบบนิเวศน์ ตลอดจนการประพฤติมิชอบในการให้สินบน หรือละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพหรือการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จนก่อให้เกิดการต่อต้านหรือเดินขบวนประท้วง

สิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อมลภาวะ สภาวะแวดล้อม ตลอดจนภาพลักษณ์ชื่อเสียงของประเทศ สะท้อนถึงการแข่งขันในการแสวงหากำไร(ระยะสั้น) หรือผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) มาสำหรับเป็นหลักปฏิบัติ

ดังนั้นในวันนี้จึงขอพูดถึงหลักการและเหตุผลของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายถึงการดำเนินธุรกิจ จากจิตสำนึก ที่จะทำธุรกิจให้อยู่รอดเคียงคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและไม่เบียดเบียนกัน มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ของการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในกรอบแคบว่า คือ การนำเงินไปบริจาคช่วยเหลือสาธารณกุศล การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลเป็นการดำเนินการที่ปลายเหตุมิใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

ซึ่ง กบข. หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในฐานะของนักลงทุนสถาบันสำคัญอันหนึ่งของประเทศ ได้มีบทบาทนำ ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดหลักปฏิบัติในฐานะของผู้ลงทุน ที่มีความรับผิดชอบต่อเงินผู้อื่น(สมาชิกที่เป็นข้าราชการจำนวนประมาณ 1.2 ล้านบาท)

หลักปฏิบัติที่สำคัญๆ ของการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่ กบข. ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมการลงทุนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance หรือ ESG) หลักปฏิบัติการลงทุน โดยมีการนำเอาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลมาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุนของ กบข. ดังนี้

(1) นำประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล มาระบุไว้ในถ้อยแถลงนโยบายลงทุน (Investment Policy Statements) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจประเภทใดบ้างที่ กบข. จะไม่ลงทุน และมีการประกาศโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ

(2) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการวัด การตรวจและการวิเคราะห์ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

(3) กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนทั้งภายในของ กบข. และผู้จัดการกองทุนภายนอกที่บริหารเงินลงทุนให้กับ กบข. พึงพิจารณาประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

(4) เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกรรมด้านการลงทุน (เช่น บริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริษัทหรือสถาบันวิจัยด้านการลงทุน รวมทั้งบริษัทจัดอันดับฯลฯ) นำประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์วิจัยการลงทุน

(5) สนับสนุนสถาบันวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ให้ผลิตผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

(6) สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล ให้กับบุคลากรในแวดวงการลงทุน

นอกจากนี้แล้วยังมีหลักปฏิบัติการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย

1) นโยบายทั่วไปที่สนับสนุนการกำกับดูแลที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2) การเปิดเผยข้อมูลที่กิจการ พึงเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง มีความสำคัญ เชื่อถือได้ และทันเวลา 3) นโยบายการจ้างงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 4) สิ่งแวดล้อม 5) การต่อต้านการให้สินบน 6) การคุ้มครองผู้บริโภค 7) การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

8) การแข่งขันทางการค้าเสรีที่ไม่ใช้อำนาจ หรือการผูกขาดในการทำลายธุรกิจของผู้อื่น และ 9) พึงจ่ายเงินภาษีอากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้องตามเวลาและตามกำหนดเวลา ซึ่งหน่วยงานและธุรกิจอื่นๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยเช่นกันค่ะ